VAL’U SRL| TVA : BE 0684.693.306 | Algemene voorwaarden info@valugroupe.com

Laatst bijgewerkt: 14 juli 2022

ALGEMENE VOORWAARDEN

Sectie 1. Identificatie en contactgegevens

Val’U Srl is een dienstenbemiddelaar voor professionals en niet-professionals.

Het aanbod omvat:

 1. Een online shop (hierna “Kipeps Shop” of “The Shop”) voor de verkoop van producten en/of levering van diensten van haar partners, leveranciers of klanten (professioneel en/of niet-professioneel);
 2. Een repertorium van verwijzende professionals (hierna “het repertorium”);

o Nieuwsbrieven;

o Toepassingen;

o Advertentieruimte;

o Etc.

Deze algemene voorwaarden regelen de geleverde diensten en de te koop aangeboden goederen via Val’U, en meer bepaald haar online winkel “Kipeps Shop”:

Val’U Srl

Maatschappelijke zetel: Rue Saint Sauveur, 35 – 9 600 Ronse (Renaix) – België

TVA : BE 0684.693.306

RPM : Oudenaerde

E-mail: Gebruik het e-mailadres zoals aangegeven op de facturen: info@kipeps.com

Sectie 2. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Definities

 1. Directory: Dit is de directory van verwijzende professionals die Val’U SRL aanbiedt op haar online winkel “Kipeps Shop”; met andere woorden, het is een IT-dienst waarmee de Klant online toegang heeft tot informatie [or the online store “Kipeps Shop”];
 2. Klant(en ): de koper(s) van de via Val’U aangeboden producten en/of diensten – in het bijzonder via haar online shop “Kipeps Shop” – handelend in een al dan niet professionele context, als natuurlijke persoon of bijvoorbeeld in de vorm van een rechtspersoon.
 3. Verkoper:
 4. Account : de persoonlijke interface die een Klant heeft op één van de Websites van Val’U – met inbegrip van die van de online winkel “Kipeps Shop” – en die hem onder meer toelaat om toegang te krijgen tot de Directory (zoals hierboven gedefinieerd), om een bestelling te plaatsen voor producten of diensten, om informatie te verkrijgen over deze eerdere bestellingen, enz.
 5. Consument: elke klant die een natuurlijke persoon is die handelt (door een product of dienst aan te schaffen) voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen;
 6. Overeenkomst: Dit zijn deze algemene voorwaarden en de bestelbon van Val’U, evenals de algemene beleidsverklaring over de verwerking van persoonsgegevens, de verklaring over het privacybeleid en ook die over het beleid inzake het gebruik van cookies;
 7. Indirect schade: Indirecte schade zijn de directe gevolgen van directe schade en omvatten met name, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke financiële of commerciële schade, verlies van klanten of besparingen, commerciële verstoring van welke aard dan ook, elke stijging van kosten en andere algemene kosten, verlies van winst, verlies van merkimago, elk uitstel of elke verstoring van de planning van projecten of activiteiten, verlies van gegevens en de gevolgen daarvan, enz;
 8. Digitaal bestand: computerbestand gepresenteerd in één bepaald formaat (meestal pdf of e-pub) dat de weergave van een werk op een digitale terminal mogelijk maakt;
 9. Beschermde werken : alle werken en elementen beschermd door enig intellectueel eigendomsrecht dat aan Val’U toebehoort of voor rekening van derden door Val’U wordt beheerd – zoals (en zonder dat deze opsomming limitatief is) digitale bestanden of alle elementen die het repertoire vormen – die door Val’U op een of andere manier aan Klanten of derden worden verhandeld of ter beschikking worden gesteld;
 10. Partij: verwijst zonder onderscheid naar een van de twee Partijen bij het Verdrag (zoals hierboven gedefinieerd);
 11. Partijen: De partijen bij dit verdrag;
 12. Website: één of alle door Val’U beheerde of gepubliceerde websites, zowel portalen naar diensten als statische showcase websites;
 13. Downloaden: de handeling van het verzenden en/of reproduceren van een digitaal bestand op een digitale terminal;
 14. Gebruiker: iedere persoon die een van de door Val’U aangeboden diensten gebruikt, hetzij omdat hij rechtstreeks met Val’U een contract heeft gesloten, hetzij omdat hij via een Klant toegang tot de dienst heeft verkregen. Klanten worden beschouwd als Gebruikers, maar Gebruikers zijn niet noodzakelijk Klanten.

Hoofdstuk 2. Aanvaarding van en toegang tot andere aanbiedingen

 1. Door een Account aan te maken of een bestelling van een product of dienst te plaatsen, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de Overeenkomst en heeft hij dus vooraf kennis kunnen nemen van ons Algemeen beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, ons privacybeleid en ons beleid inzake het gebruik van cookies. De Klant kan ook toegang krijgen tot voordelige/promotionele aanbiedingen, met name op elektronisch verkochte artikelen.
 2. Elke afwijking van het Verdrag moet schriftelijk worden vastgelegd en door beide partijen worden ondertekend.

Hoofdstuk 3. Wijziging van de dienst of de overeenkomst

 1. Val’U behoudt zich het recht voor de Overeenkomst of de geleverde dienst te allen tijde te wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant via elektronische weg;
 2. In geval van een ingrijpende wijziging van de Overeenkomst of de geleverde dienst kan de Klant de Overeenkomst kosteloos opzeggen, op voorwaarde dat hij zijn voornemen om de Overeenkomst op te zeggen meedeelt voordat de wijziging van kracht wordt, wat hij moet doen binnen vijftien kalenderdagen na de kennisgeving door Val’U van de beoogde wijziging van de dienst of de Overeenkomst.
 3. Een wijziging van de prijs van de dienst van minder dan 10% over een periode van 12 maanden wordt niet beschouwd als een ingrijpende wijziging van de overeenkomst.
 4. Zonder reactie binnen vijftien (15) kalenderdagen na de informatie over een update wordt de Klant geacht de nieuwe Overeenkomst en de nieuwe dienst te hebben aanvaard.
 5. Val’U behoudt zich het recht voor de Overeenkomst of de geleverde dienst te allen tijde te beëindigen na voorafgaande kennisgeving aan de Klant per e-mail ten minste één maand van tevoren. In geval van beëindiging van de overeenkomst om deze reden zal de Klant geen schadevergoeding kunnen eisen, onverminderd het recht van de Klant om de terugbetaling te eisen van alle bedragen die voor toekomstige periodes zijn betaald in het geval van een abonnement.

Hoofdstuk 4. Transfer

Met voorafgaande kennisgeving aan de Klant kan Val’U de overeenkomst of een deel ervan – inclusief vorderingen en gerelateerde schulden – te allen tijde overdragen aan een andere onderneming.

Hoofdstuk 5. Volledig

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen de partijen overeen alle andere overeenkomsten of contractuele voorwaarden uit te sluiten, met inbegrip van die welke per post, e-mail of op de achterzijde van een ander document zijn meegedeeld en met inbegrip van die welke niet uitdrukkelijk door Val’U zijn betwist.

Indien de bestelling bijzondere voorwaarden bevat, hebben die voorrang op deze algemene voorwaarden.

Hoofdstuk 6. Bewijs

 1. De partijen komen uitdrukkelijk overeen elektronische documenten als bewijs te aanvaarden.
 2. De volledige procedure voor het plaatsen van een bestelling (keuze van het product of de dienst, codering van de contactgegevens, bevestiging van de bestelling, betaling, enz.) of het aanmaken van een Account (keuze van de dienst, codering van de contactgegevens, bevestiging van de aanmaak van de Account) vormt het bewijs van de aanvaarding door de Klant van de overeenkomst en/of het plaatsen van de bestelling.

Hoofdstuk 7. Nietigheid

 1. Indien een bepaling van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht krachtens een toepasselijke wet of rechterlijke uitspraak, wordt dat gedeelte geacht geen deel uit te maken van de Overeenkomst, zonder dat dit van invloed is op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van de Overeenkomst.
 2. Elke partij verbindt zich ertoe al het mogelijke te doen om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige (vervangende) clausule die, voor zover mogelijk, het economisch evenwicht en de bedoeling van de partijen zoals weergegeven in de wegens nietigheid geschrapte clausule behoudt.

Hoofdstuk 8. Verantwoordelijkheid

 1. In het algemeen zijn alle verplichtingen van Val’U verplichtingen van middelen.
 2. Val’U doet redelijke inspanningen om, met name wat haar digitale winkel Kipeps Shop betreft, een kwaliteitsdienst te waarborgen in het kader van haar activiteitensector. Mogelijke fouten blijven echter mogelijk en/of onvermijdelijk.

Bijgevolg kan Val’U niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die zou kunnen worden veroorzaakt indien zou blijken dat de informatie met betrekking tot de producten die ter beschikking worden gesteld van de online winkel “Kipeps Shop”, bijvoorbeeld, en/of de diensten die zij levert, onvolledig, misleidend, onjuist of niet meer actueel is.

 • Val’U treedt niet op als advocaat of raadsman van de Cliënt of Gebruiker. De redactionele informatie (bijv. blog of nieuwsbrieven) van Val’U is niet van toepassing op een specifieke situatie of casus, maar op theoretische en algemene vraagstukken. De informatieve inhoud moet altijd worden geïnterpreteerd en/of toegepast door een vakman. De Klant moet deze informatieve inhoud kritisch en professioneel benaderen.
 • Val’U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongemakken of schade die inherent zijn aan het gebruik van het internet, met name een onderbreking van de dienst, een inbraak van buitenaf of de aanwezigheid van computervirussen, pogingen tot oplichting door phishing (of een andere techniek), verduistering of diefstal van informatie, of elk feit dat als overmacht kan worden aangemerkt.
 • Val’U wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een wanverhouding tussen de computerinstallatie (hardware en software) van de Klant en de door de Klant betaalde gedownloade digitale bestanden of online diensten. De Klant dient zich voldoende te informeren over de compatibiliteit van hardware of software alvorens een bestelling te plaatsen.
 • Val’U wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van schade van welke aard dan ook, lichamelijk of materieel, als gevolg van oneigenlijk gebruik of in strijd met het doel van de door Val’U geleverde dienst of product.
 • Ongeacht de door Val’U geleverde dienst of product, wijst Val’U alle verantwoordelijkheid af: in geval van indirecte schade; in geval van onvoldoende medewerking van de Klant bij de uitvoering van de Overeenkomst; in geval van uitputting van de voorraad of onbeschikbaarheid van het product; in geval van overmacht; in geval van storingen, lockdown, volledige of gedeeltelijke staking, met name van postdiensten en vervoers- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand;
 • In elk geval, behalve voor lichamelijk letsel of overlijden van de Klant ten gevolge van een handeling of nalatigheid van Val’U, is de aansprakelijkheid van Val’U beperkt tot de prijs van het door de Klant bestelde product (de jaarprijs in het geval van een abonnementsproduct).

Hoofdstuk 9. Regels voor de uitlegging van het verdrag

 1. Tenzij anders vermeld, omvat meervoud ook enkelvoud en omgekeerd.
 2. Termen die niet gedefinieerd zijn, worden begrepen in hun gewone betekenis.
 3. Tenzij anders bepaald zijn de opsommingen in het verdrag nooit volledig.

Hoofdstuk 10. Toepasselijk recht

 1. Het recht dat van toepassing is op de interpretatie en uitvoering van het Verdrag is het Belgische recht, met uitsluiting van elk ander recht. Indien de Klant een Consument is, is alleen het recht van het land waar hij woonachtig is van toepassing.
 2. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Hoofdstuk 11. Geschillen

 1. De partijen trachten elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie of de uitvoering van het verdrag steeds door middel van onderhandelingen op te lossen. Zo nodig kan op verzoek van een van de partijen een bemiddelingsbijeenkomst worden georganiseerd in aanwezigheid van een erkende commerciële bemiddelaar die in onderling overleg wordt gekozen. Dit is echter geen verplichte voorwaarde voor een gerechtelijke procedure.
 2. Elk geschil met betrekking tot de uitvoering of de interpretatie van de overeenkomst is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel voor Franstalige geschillen en aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent voor Nederlandstalige geschillen. Indien de klant echter een consument is, is uitsluitend de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement van zijn woonplaats bevoegd.
 3. De procedure wordt gevoerd in de taal van het contract, het Frans of het Nederlands.
 4. Als de Klant een Consument is en een buitengerechtelijke beslechting wenst, kan hij ook gebruik maken van het platform van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting, namelijk op het volgende adres voor de procedure in het Frans: Online Geschillenbeslechting | Europese Commissie (europa.eu) of voor de keuze van andere talen van de Unie, op het adres: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false.

Sectie 3. Gebruik van websites en onlinediensten

Hoofdstuk 1. Accountbeheer

 1. De toepasselijke regel is de volgende: een rekening moet overeenstemmen met één enkele natuurlijke persoon in eigen naam of namens een derde persoon die hij vertegenwoordigt, met name een rechtspersoon of een organisatie met rechtspersoonlijkheid. Het is verboden dat verschillende natuurlijke personen dezelfde rekening gebruiken.
 2. De Klant is verantwoordelijk voor de geldigheid, juistheid en actualiteit van de verstrekte informatie bij het aanmaken of beheren van een Account.
 3. Val’U behoudt zich het recht voor toegang te weigeren, een Account te sluiten, inhoud te verwijderen of te bewerken indien de Klant een toepasselijke wet of een bepaling van de Overeenkomst schendt, met inbegrip van het niet betalen van de factuur op de vervaldatum, of zich schuldig maakt aan abnormaal gedrag dat niet zou worden aangenomen door een normaal voorzichtige en zorgvuldige professional in het kader van

normaal gebruik van de dienst. Zo nodig kan de weigering van toegang betrekking hebben op een bepaald IP-adres of MAC-adres.

Hoofdstuk 2. Klanten/Gebruikers

 1. Indien Val’U twijfels heeft over het werkelijke aantal personen dat toegang heeft tot de diensten in verhouding tot het aantal Gebruikers dat door de Klant is meegedeeld, kan Val’U elke nuttige verificatie uitvoeren en de Klant verbindt zich ertoe volledig mee te werken aan deze verificatie.
 2. In geval van bewezen fraude kan Val’U de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen uitsluitend ten laste van de Klant en zal het prijsverschil op basis van het verschil tussen het oorspronkelijk bepaalde aantal Gebruikers en het werkelijke aantal Gebruikers door de Klant verschuldigd zijn over de periode waarop de fraude betrekking heeft, vermeerderd met 300% ten gevolge van de fraude. En dit onverminderd het recht van Val’U om enig ander bedrag of schade in verband met de beëindiging van de overeenkomst te vorderen wegens schuld van de Klant.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor de evolutie van het aantal Gebruikers volgens het oorspronkelijk vastgestelde aantal. De Klant zal Val’U onmiddellijk op de hoogte brengen van wijzigingen in het aantal Gebruikers en van wijzigingen in de identiteit van de Gebruikers in geval van vertrek of aankomst. In dat geval worden de referenties van de betrokken gebruiker gewijzigd.
 4. Elke gebruiker krijgt toegang tot de dienst via een persoonlijk e-mailadres (gebruikersnaam) en wachtwoord.
 5. De Klant is verantwoordelijk voor de naleving van de overeenkomst door de Gebruikers. Elke schending van de overeenkomst door een van de Gebruikers wordt door Val’U beschouwd als zijnde begaan door de Klant.

Hoofdstuk 3. Veiligheid – Beschikbaarheid – Export – Back-up

 1. Val’U doet alle redelijke inspanningen om de goede werking van en de toegang tot de Website – met inbegrip van haar Kipeps Shop – en de diensten die Val’U aan haar Klanten aanbiedt, te verzekeren.
 2. De Klant begrijpt en aanvaardt dat de Websites en de online diensten van Val’U, meer bepaald “de Kipeps Shop online winkel”, tijdelijk ontoegankelijk worden gemaakt om technische redenen, met name in geval van updates of onderhoud.
 3. De Klant is verantwoordelijk voor het beveiligen en vertrouwelijk houden van zijn Accounts, terminals, wachtwoorden en login.
 4. De Klant is verantwoordelijk voor elke activiteit die aanvankelijk of via een van zijn Accounts wordt uitgevoerd.
 5. De Klant kan de mogelijkheid hebben om bepaalde gegevens op te slaan die hij in een van de aangeboden diensten zou kunnen coderen. De export gebeurt via een flat file. Bij het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, beschikt de Klant over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen om zijn gegevens te exporteren. Na deze periode kunnen de gegevens door Val’U worden gewist. De Klant is als enige verantwoordelijk voor deze gegevensexport en dient adequate back-ups van deze gegevens te maken.

Hoofdstuk 4. Beoordelingen/Commentaren

 1. Wanneer de mogelijkheid bestaat een mening of commentaar over een product of dienst te geven, moet de Klant alle toepasselijke wetgeving naleven.
 2. In het bijzonder zijn alle beledigende, racistische, xenofobe, discriminerende, duidelijk commerciële of promotionele, frauduleuze, gesponsorde of buiten de grenzen van eerlijke gematigdheid vallende uitingen van een constructieve mening over een product of dienst verboden.
 3. De in punt 2 bedoelde adviezen of opmerkingen worden zonder ingebrekestelling geschrapt. De betrokken Klant vrijwaart Val’U tegen elke aanspraak van derden, onder meer door vrijwillig in rechte op te treden en zich zo nodig voor Val’U in te zetten, onverminderd de mogelijkheid voor Val’U om vergoeding van haar eigen schade te vorderen.

Hoofdstuk 5. Privacy en bescherming van persoonsgegevens

De overeenkomst wordt gelezen in samenhang met ons privacybeleid (algemeen beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens, beleid inzake het gebruik van cookies en privacybeleid) waarvan de Klant kennis heeft genomen ( info@kipeps.com of www.shop.kipeps.com). Deze verklaring inzake de persoonlijke levenssfeer en de bescherming van persoonsgegevens maakt integraal deel uit van deze overeenkomst.

Hoofdstuk 6. Intellectuele eigendom – Algemene bepalingen

 1. Dit hoofdstuk is in het algemeen van toepassing op alle beschermde werken. Zij moet worden gelezen in het licht van de preciezere bepalingen van de hoofdstukken waarin de intellectuele eigendom van bepaalde categorieën beschermde werken wordt geregeld. In geval van tegenstrijdigheid tussen de bepalingen van dit algemene hoofdstuk en een bepaling van een bijzonder hoofdstuk over dit onderwerp, prevaleert de bepaling van het bijzondere hoofdstuk.
 2. De Klant verbindt zich ertoe de eigendomsrechten en intellectuele rechten van Val’U op de Beschermde Werken niet te schenden en de nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de rechten van Val’U worden geëerbiedigd door de personen voor wie hij verantwoordelijk is.
 3. Afgezien van de hierboven genoemde machtigingen is het de Klant verboden een Beschermd Werk geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren of op enigerlei wijze te wijzigen.
 4. Het is de Klant verboden kopieën aan derden aan te bieden, in welke vorm en onder welke voorwaarden dan ook, zelfs gratis.
 5. Het is de Klant tevens verboden een Beschermd Werk of een deel van de inhoud ervan te verspreiden door verkoop, verhuur, uitlening, verspreiding, beschikbaarstelling via een netwerk of enige andere vorm van beschikbaarstelling aan derden, voor welk doel dan ook, commercieel of niet, tenzij Val’U daar uitdrukkelijk en schriftelijk afstand van heeft gedaan.
 6. Het is de Klant strikt verboden een element dat deel uitmaakt van een Beschermd Werk geheel of gedeeltelijk, zelfs kosteloos, aan een derde mee te delen indien deze mededeling tot gevolg heeft dat deze derde kosteloos het equivalent krijgt van een licentie die hij niet heeft.
 7. Elke inbreuk door de Klant op deze verplichtingen zal automatisch en zonder voorafgaande kennisgeving leiden tot een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10 keer het bedrag van de factuur met betrekking tot het Beschermde Werk in kwestie (of 10 keer de prijs die op jaarbasis wordt gefactureerd indien het een abonnement betreft), onverminderd het recht van Val’U om een hogere schadevergoeding te eisen die zij zou kunnen rechtvaardigen en onverminderd het recht van eventuele partners om zelfstandig gerechtelijke stappen te ondernemen. van Val’U.
 8. Indien Val’U echter zou vaststellen dat de Klant persoonlijk, rechtstreeks of onrechtstreeks, of zelfs via een vennootschap waarin hij een belang zou hebben, hoe klein ook, handel heeft gedreven in de illegale exploitatie van een Beschermd Werk en/of een deel van de inhoud daarvan, wordt het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding verhoogd tot € 50.000,00, onverminderd het recht om volledige vergoeding van de geleden schade te vorderen.
 9. De Klant erkent dat het bedrag van deze forfaitaire bedragen met name gerechtvaardigd wordt door de aanzienlijke investeringen en inspanningen die nodig zijn om het Beschermde Werk te publiceren en te ontwikkelen, het bij te werken, de inhoud ervan te verkrijgen, te verifiëren en te presenteren, alsmede, in voorkomend geval, de aanpassing ervan aan de eisen van de nieuwe besturingssystemen die ter beschikking van de gebruikers worden gesteld.
 10. De Klant erkent derhalve uitdrukkelijk dat deze forfaitaire schadeloosstellingen slechts gedeeltelijk de schade dekken die voor Val’U kan voortvloeien uit de schendingen door de Klant van de in de voorgaande clausules en hoofdstukken bepaalde verplichtingen.
 11. Val’U behoudt zich ook het recht voor een aanklacht wegens namaak in te dienen.
 12. In alle in dit hoofdstuk bedoelde gevallen wordt de gebruikslicentie automatisch en zonder ingebrekestelling door de Klant beëindigd. Door de Klant betaalde bedragen worden niet terugbetaald.

Hoofdstuk 7. Intellectuele eigendom – Websites

 1. Alle op de Val’U Website toegankelijke elementen, hun samenstelling en schikking (teksten, foto’s, beelden, iconen, video’s, software, databank met inbegrip van hun structuren en inhoud, enz.) worden beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Val’U of van derden die aan Val’U een gebruiksrecht hebben verleend.
 2. De Klant mag in geen geval deze Websites of een deel ervan kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, doorgeven, publiceren, aanpassen, verspreiden, uitzenden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op welk medium dan ook, met welk middel dan ook, of op welke manier dan ook exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Val’U. In geval van schending van deze bepaling, die de Klant niet binnen 48 uur na kennisgeving door Val’U per e-mail heeft verholpen, behoudt Val’U zich het recht voor de Overeenkomst eenzijdig en met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat de Klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding en onverminderd het recht van Val’U om van de Klant vergoeding te vorderen van de schade die Val’U daardoor heeft geleden.
 3. Elk gebruik van software om de Val’U Websites geheel of gedeeltelijk te doorzoeken en/of automatisch te extraheren is ten strengste verboden.
 4. Op de websites en media van Val’U verschijnen verschillende merken en logo’s. Dit zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van Val’U in de Europese Unie en/of andere rechtsgebieden. Deze handelsmerken en logo’s mogen niet worden gebruikt door klanten of derden op een manier die tot verwarring kan leiden, of op een andere manier die Val’U in diskrediet brengt, kleineert of in diskrediet brengt.

Andere merken of logo’s – in het bijzonder handelsmerken of logo’s van partners van Val’U – kunnen voorkomen op de Websites, producten of diensten aangeboden door Val’U en meer bepaald haar “Kipeps Shop online store”. Deze handelsmerken of logo’s zijn eigendom van hun respectieve eigenaars, die al dan niet verbonden zijn met Val’U.

Sectie 3a. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de online winkel “Kipeps Shop”.

De online shop heet“Kipeps Shop” of“The Shop“.

De boetiek heeft geen rechtspersoonlijkheid. Het is een digitaal product van Val’U waardoor Val’U in dienst, aan professionals aanbiedt: haar online winkel, “Kipeps Shop”.

De contactgegevens van La Boutique zijn:

 • Postadres: Rue Saint Sauveur, 35 te 9600 Ronse (Renaix), België;
 • Site Web:

o Voor de “Kipeps Shop”: www.shop.kipeps.com o Algemene e-mail: info@kipeps.com

Hoofdstuk 1. Toegankelijkheid van sites en/of diensten

 • Toegankelijkheid van de sites

Val’U streeft ernaar haar online diensten, waaronder die van haar webwinkel Kipeps Shop, toegankelijk te houden (middelenplicht). Daartoe neemt Val’U redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van haar winkel te waarborgen, bijvoorbeeld. Val’U kan echter de toegang onderbreken, met name om redenen van onderhoud en upgrade of om enige andere reden, met name technische, en bijvoorbeeld: de implementatie van tools voor de bescherming van websites, detectie van frauduleuze aanvallen, enz.

 • Toegankelijkheid van bepaalde diensten bij registratieaanvraag
  • Registratie en toegang tot diensten

De toegang tot bepaalde diensten van de Shop is onderworpen aan een voorafgaande registratie.

Registratie en toegang tot de diensten van de Shop zijn voorbehouden:

 • Exclusively to legally capable natural persons, who have completed and validated the ad hoc registration form  available online on the Kipeps website;
  • Deze natuurlijke personen kunnen namens derden optreden, met name voor een rechtspersoon, een organisatie of een vereniging bijvoorbeeld.

De Gebruiker moet verplicht een geldig e-mailadres opgeven, waarop de Winkel hem een bevestiging zal sturen van zijn inschrijving voor zijn diensten. Hetzelfde e-mailadres kan niet meermaals worden gebruikt om zich voor de Diensten te registreren. Elke mededeling van La Boutique en/of haar partners wordt derhalve geacht door de gebruiker te zijn ontvangen en gelezen. Deze verbindt zich er derhalve toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en zo nodig binnen een redelijke termijn te antwoorden.

De gebruiker maakt zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan. Het gecombineerde gebruik van deze gebruikersnaam en dit wachtwoord geeft hem toegang tot een ruimte die voor hem/haar is gereserveerd volgens de optie die hij/zij heeft gekozen in zijn/haar registratieaanvraag: ofwel een persoonlijke ruimte ofwel een professionele ruimte.

De gebruikersnaam en het wachtwoord kunnen door de gebruiker online worden gewijzigd. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk en de Gebruiker verbindt zich ertoe het niet aan derden mee te delen.

 • Afmelden

De regelmatig geregistreerde Gebruiker kan op elk moment zijn uitschrijving vragen door contact op te nemen met de support via het formulier dat voor dit doel op de site www.shop.kipeps.com is geplaatst of door een e-mail te sturen naar het adres: info@kipeps.com. Het verzoek tot afmelding moet duidelijk worden vermeld in de titel en in de body van de e-mail, anders wijst Val’U alle verantwoordelijkheid af in geval van het niet ondersteunen van het verzoek en/of vertraging in de uitvoering van het verzoek tot afmelding door Val’U.

Hoofdstuk 2. Beperking van aansprakelijkheid

Val’U is in geen geval verantwoordelijk voor de in hoofdstuk 1 van dit hoofdstuk vermelde onderbrekingen, noch voor de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker of voor derden.

Val’U biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid of het bijwerken van de informatie op deze sites.

Val’U is niet verantwoordelijk voor enige schade en elk tijdelijk of permanent incident dat kan worden veroorzaakt aan de gegevens of computerapparatuur van de gebruiker tijdens de toegang tot de sites, tijdens de circulatie binnen hun pagina’s of in het algemeen tijdens de transmissie van de bestanden en computerprogramma’s die deel uitmaken van de sites op zijn ontvangstapparatuur. Val’U is met name niet verantwoordelijk voor de eventuele overdracht van virussen via haar sites, in dit geval haar Kipeps shop.

Val’U is niet verantwoordelijk voor het frauduleuze gebruik van haar verspreidingsmiddelen. Zij wijst alle verantwoordelijkheid af voor elke inbraak in haar computersystemen en voor elke diefstal van gegevens die daaruit kan voortvloeien. Val’U implementeert echter de nodige middelen om illegale inbraken in de Store te voorkomen.

Val’U is niet aansprakelijk voor indirecte schade als gevolg van deze gebruiksvoorwaarden, exploitatieverlies, winstderving, verlies van kansen, schade of kosten.

Hoofdstuk 3. Intellectueel eigendom

De structuur, de opmaak en alle elementen van deze sites worden beschermd door de auteursrechten van Val’U, haar eventuele leveranciers of partners.

Andere product- of bedrijfsnamen die in de Winkel worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. De gebruiker mag geen informatie, software, product of dienst verkregen van deze sites wijzigen, kopiëren, verspreiden, doorgeven, uitzenden, vertegenwoordigen, reproduceren, publiceren, in licentie geven, overdragen of verkopen, noch afgeleide werken van voornoemde elementen creëren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Val’U.

Hoofdstuk 4. Links naar sites van derden

De webruimten buiten de domeinen of subdomeinen van Val’U, de Boutique Kipeps Shop en, in het bijzonder, de ruimten waarnaar de gebruiker door middel van hyperlinks kan worden verwezen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de eigenaars van deze webruimten.

Val’U kan geen permanente controle uitoefenen over deze sites of enige verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud ervan. De invoeging van deze links op haar shop betekent niet dat Val’U de elementen op deze sites goedkeurt.

Val’U wijst derhalve alle verantwoordelijkheid af, met name voor het materiaal, voor de gegevens van welke aard ook die op deze referentiewebruimten zijn opgenomen of verspreid, en voor de verwerking van persoonsgegevens die er zou plaatsvinden.

Hoofdstuk 5. Behoud van rechten en bevoegde jurisdictie

Val’U behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden, met het oog op vergoeding van eventuele schade.

Onder voorbehoud van de dwingende regels van het internationaal publiek- en privaatrecht die op de gebruiker van toepassing zijn, beheerst het Belgisch recht de betrekkingen tussen Val’U en de gebruiker. Op elk geschil met betrekking tot het gebruik van de Kipeps Shop is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van (Gent) bevoegd.

Val’U behoudt zich het recht voor om elke internetgebruiker eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving de toegang tot de Kipeps Shop geheel of gedeeltelijk te ontzeggen, met name in geval van een duidelijke schending van deze gebruiksvoorwaarden door een internetgebruiker.

Hoofdstuk 6. Diverse bepalingen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijk recht, wordt deze ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling waarvan de inhoud die van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert, en blijven alle overige bepalingen van de Overeenkomst van kracht.

Deze algemene gebruiksvoorwaarden van de Kipeps Shop winkel weerspiegelen de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Val’U betreffende de Kipeps Shop online winkel, en zij annuleren en vervangen alle eerdere of hedendaagse communicatie en voorstellen, in elektronische, schriftelijke of mondelinge vorm, tussen de gebruiker en Val’U in dit verband.

Een gedrukte versie van deze Overeenkomst en een disclaimer in elektronische vorm zullen worden aanvaard in gerechtelijke of administratieve procedures in verband met deze Overeenkomst, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere commerciële documenten en dossiers die in gedrukte vorm worden opgesteld en bewaard.

Val’U behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en disclaimers waaronder de Kipeps website wordt aangeboden te wijzigen.

De activiteiten van Val’U zijn gedekt door een beroepsverzekering bij AG Insurance.

Sectie 4. Precontractuele informatie

Hoofdstuk 1. Aanbod

 1. Alle door Val’U aangeboden producten en diensten, ongeacht het medium (Website, Gids van verwijzende professionals op de Online Shop, nieuwsbrieven/nieuwsbrieven, enz.) worden te goeder trouw en zo getrouw mogelijk beschreven.
 2. Afbeeldingen ter illustratie van de door Val’U aangeboden producten en diensten hebben geen contractuele waarde.
 3. Producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van de voorraden, zowel bij Val’U als bij een leverancier.
 4. De Klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de langdurige onbeschikbaarheid van een artikel. Indien nodig kan de Klant zijn bestelling dan kosteloos annuleren. Met andere woorden, de leverancier werkt zijn voorraden bij op de Kipeps Shop Online Store, Val’U zorgt voor de terugbetaling, indien nodig.
 5. Val’U kan haar aanbod van producten of diensten te allen tijde wijzigen.
 6. Voor evenementen georganiseerd (of mede georganiseerd) door Val’U worden inschrijvingen aanvaard onder voorbehoud van beschikbaarheid. Alleen in dat geval kan de Klant informeren naar de beschikbaarheid van evenementen bij Val’U. In alle andere gevallen vinden de inschrijvingen plaats bij de organisator en is het bij deze laatste dat de Klant kan informeren naar de beschikbaarheid van plaatsen voor een bepaald evenement.

Hoofdstuk 2. Prijsopgave

 1. De vermelde prijzen voor de door Val’U aangeboden producten en diensten, ongeacht het medium (Website, Gids van verwijzende professionals op de Online Shop, nieuwsbrieven/nieuwsbrieven, enz.) zijn indicatief en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door Val’U worden gewijzigd.
 2. De enige geldige prijs is de prijs die bij de bevestiging van de bestelling wordt aangegeven.
 3. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen uitgedrukt in euro en exclusief belastingen en eventuele leveringskosten.
 4. Voor evenementen zijn de prijzen, tenzij anders vermeld, exclusief reiskosten, ondersteuningskosten en cateringkosten.

Sectie 5. Een bestelling plaatsen

Hoofdstuk 1. Online bestelproces

 1. De Klant kan een online bestelling plaatsen voor bepaalde producten of diensten via één van de Websites van Val’U, meer bepaald haar Kipeps online winkel;
 2. Val’U behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling te onderwerpen aan andere voorwaarden, deze op te schorten of te weigeren in de volgende limitatief opgesomde gevallen:
 3. Mededeling van kennelijk onjuiste gegevens;
 4. Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van autorisatie door de bank of financiële instelling van de Klant of de financiële afdeling van Val’U;
 5. Orders voor een abnormaal hoog aantal producten/diensten;
 6. Orders voor een abnormaal hoog totaalbedrag;
 7. Levering in een geografisch gebied waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij door een gebrek aan betrouwbaarheid van het vervoer of de distributie, hetzij door gevallen van overmacht (oorlogen, opstanden, stakingen).

Hoofdstuk 2. Bestelproces op een andere manier

 1. Indien nodig kan de Klant een bestelling van bepaalde producten of diensten op een andere manier plaatsen, hetzij per briefwisseling door terugzending van een ingevulde bestelbon, hetzij per telefoon, hetzij per e-mail, enz.
 2. In dit geval moet worden verwezen naar de gegevens op de door Val’U gebruikte handelsdocumenten.
 3. Val’U behoudt zich het recht voor de bevestiging van de bestelling te onderwerpen aan andere voorwaarden, deze op te schorten of te weigeren in de volgende limitatief opgesomde gevallen:
 4. Onvolledige of onjuiste inkooporders;
 5. Mededeling van kennelijk onjuiste gegevens;
 6. Niet-betaling van eerdere leveringen of weigering van autorisatie door de bank of financiële instelling van de Klant of de financiële afdeling van Val’U;
 7. Bestellingen voor een abnormaal groot aantal boeken;
 8. Orders voor een abnormaal hoog totaalbedrag;
 9. Levering in een geografisch gebied waar de risico’s onredelijk zouden zijn, hetzij door een gebrek aan betrouwbaarheid van het vervoer of de distributie, hetzij door gevallen van overmacht (oorlogen, opstanden, stakingen).

Hoofdstuk 3. Betaling van de bestelling

 1. Betalingen kunnen worden verricht met creditcard, bankpas of PayPal.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn betalingen onmiddellijk en zonder korting verschuldigd.
 3. Elke vertraging in de betaling brengt van rechtswege en zonder voorafgaande kennisgeving een rente van 8% per jaar op de verschuldigde bedragen met zich mee.
 4. In geval van niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10% van het nog verschuldigde saldo, met een minimum van 40 €.

Hoofdstuk 4. Facturatie

De Klant stemt uitdrukkelijk in met het gebruik en de ontvangst van elektronische facturen, naar keuze van Val’u.

Hoofdstuk 5. Beveiliging en archivering

 1. De veiligheid van elektronische overmakingen en de goede uitvoering van betalingsopdrachten in het algemeen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de financiële instellingen die deze overmakingen beheren.
 2. Val’U kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook die voortvloeit uit een fout, nalatigheid, defect, storing of laakbare handeling die niet rechtstreeks aan haar kan worden toegeschreven.
 3. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen te lezen die van toepassing zijn op de betalingsdiensten die hij gebruikt.

Sectie 6. Het commando uitvoeren

Hoofdstuk 1. Levertijd

Levertijden zijn altijd indicatief.

Hoofdstuk 2. Mededeling van digitale bestanden

De bestelde digitale bestanden worden aan de Klant ter beschikking gesteld via een hyperlink die het downloaden mogelijk maakt. Dit geldt met name voor de online winkel “Kipeps Shop”.

Hoofdstuk 3. Overdracht van eigendom en risico

 1. . De eigendom van de bestelde producten gaat over op de Klant na ontvangst van de volledige betaling.
 2. De risico’s van de bestelde producten gaan op de Klant over bij de bevestiging van de bestelling.

Hoofdstuk 4. Klacht – klachttermijn

 1. De verkoper (partners en/of leveranciers) is verantwoordelijk voor de conformiteit van de producten of diensten met het contract overeenkomstig de op het moment van het sluiten ervan geldende wetgeving.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om zich bij ontvangst van het pakket te vergewissen van de conformiteit van zijn bestelling.

Hoofdstuk 5. Servicecontracten

 1. In voorkomend geval stemt de Klant vooraf in met de onmiddellijke aanvang van de uitvoering van de met Val’U gesloten servicecontracten.
 2. De Klant erkent en aanvaardt dat hij zijn eventuele herroepingsrecht als bedoeld in punt 7 hieronder verliest zodra het dienstencontract volledig door Val’U is uitgevoerd.

Sectie 7. Herroepingsrecht

Hoofdstuk 1. Openstelling van het herroepingsrecht voor klanten met de status van consument

 1. Het in afdeling 6, hoofdstuk 6, punt 2, van de overeenkomst bedoelde herroepingsrecht staat slechts open voor afnemers die de hoedanigheid van consument in de zin van het Wetboek van economisch recht hebben, dat wil zeggen iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die niet onder zijn commerciële, industriële, ambachtelijke of vrije activiteit vallen.
 2. Klanten die niet over de kwaliteit van de consument beschikken, kunnen binnen acht (8) dagen na ontvangst van de bestelling bij Val’U [or the supplier concerned] verzoeken om terugzending van de gekochte producten, afhankelijk van de omstandigheden.

Val’U heeft de volledige discretie om de terugkeer van producten toe te staan of te weigeren. In ieder geval worden alleen producten in perfecte staat geaccepteerd.

In geval van akkoord van Val’U over de terugzending van het (de) betrokken product(en), zal de terugzending van de producten gebeuren volgens de modaliteiten aangegeven in de overeenkomst.

De terugbetaling van de betaalde prijs – exclusief de door de Klant te dragen leverings- en retourkosten – vindt plaats binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de producten, mits deze in perfecte staat worden teruggestuurd.

De terugbetaling geschiedt door overschrijving op het rekeningnummer dat de Klant bij zijn verzoek om terugzending heeft opgegeven. Indien nodig kan van de Klant een boete worden geëist, die op het terug te betalen bedrag wordt ingehouden.

Hoofdstuk 2. Tijdslimiet en beginpunt

 1. Behalve in de hierboven of hieronder bedoelde gevallen van uitsluiting beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) dagen om Val’U in kennis te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 2. Het beginpunt van deze periode van veertien (14) dagen varieert naar gelang van de volgende veronderstellingen:
 3. In het geval van een dienstenovereenkomst is de aanvangsdatum de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
 4. In het geval van een productverkoopovereenkomst:
 5. het punt van vertrek is de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product fysiek in ontvangst neemt of;
 6. in het geval van meerdere producten die door de Klant in één bestelling zijn besteld en afzonderlijk worden geleverd, is de aanvangsdatum de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste product fysiek in ontvangst neemt;
 7. in het geval van overeenkomsten voor de regelmatige levering van producten (abonnement op een nieuwsbrief bijvoorbeeld, …) voor een bepaalde periode, is de aanvangsdatum de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het eerste product fysiek in ontvangst neemt.

Hoofdstuk 3. Methoden van kennisgeving

 1. De Klant brengt Val’U vóór het verstrijken van de herroepingstermijn van veertien dagen op de hoogte van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
 2. De Klant kan dit melden door een e-mail te sturen naar Info@kipeps.com waarin hij ondubbelzinnig zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen uiteenzet.

Hoofdstuk 4. Voorwaarden voor terugkeer en terugbetaling

 1. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
 2. De Klant stuurt het product terug naar de leverancier volgens de voorwaarden die Val’U bij de aanvaarding van de retourzending heeft aangegeven.
 3. De terugkeer moet plaatsvinden binnen veertien dagen na de kennisgeving van het besluit tot intrekking.
 4. Val’U verricht de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs (exclusief leveringskosten, behalve in bepaalde uitdrukkelijk bepaalde situaties), binnen dertig (30) dagen na de mededeling van het bewijs van terugzending van het product [of de daadwerkelijke ontvangst door de leverancier van het door de klant geretourneerde product]. De laatste gebeurtenis is het beginpunt van de periode van dertig (30) dagen.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verricht Val’U de terugbetaling met hetzelfde betaalmiddel als door de Klant voor de oorspronkelijke transactie werd gebruikt.
 6. De Klant is aansprakelijk in geval van waardevermindering van de producten als gevolg van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de goede werking ervan vast te stellen.

Hoofdstuk 5. Uitsluitingen

De Klant kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen in de volgende situaties:

 1. Voor dienstenovereenkomsten: geen herroepingsrecht wanneer de dienst volledig is uitgevoerd en wanneer de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant, die ook heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door Val’U of een van haar leveranciers.
 2. Met betrekking tot de levering van verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware die na levering is ontzegeld: geen herroepingsrecht in dit geval;
 3. Met betrekking tot de levering van goederen die volgens specificaties van de Klant zijn vervaardigd of duidelijk zijn gepersonaliseerd: ook in dit geval geen herroepingsrecht;
 4. Wat betreft de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: geen herroepingsrecht indien de uitvoering is begonnen met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de Klant, die ook heeft erkend dat hij daardoor zijn herroepingsrecht verliest.

————————————————-

Met betrekking tot het herroepingsrecht

“ARTIKEL 8 – AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN TERUGTREKKING, TERUGKEER OF

ANNULERING VAN EEN BESTELLING

8.1. De bepalingen van dit artikel zijn bedoeld om de verantwoordelijkheden van de E-handelaar en de Leverancier in geval van herroeping, niet-conforme orderretour of annulering van een order te specificeren, onverminderd elke andere actie die een partij als zodanig tegen de andere partij zou kunnen instellen, indien eerstgenoemde van mening is dat er sprake is van schadevergoeding als gevolg van een fout of nalatigheid die tot schade heeft geleid.

8.2. De E-handelaar verbindt zich ertoe om in zijn algemene verkoopvoorwaarden aan de Klant de nodige informatie te verstrekken over de voorwaarden waaronder deze het (de) op de website van de E-handelaar gekochte en door de Leverancier geleverde product(en) kan herroepen, retourneren of annuleren.

8.3. In geval van een verzoek tot intrekking, terugzending of annulering van een door de Klant op de website van de E-handelaar geplaatste bestelling, verbindt deze zich ertoe de Leverancier bij ontvangst van het verzoek te informeren.

8.4. Overeengekomen wordt dat de Leverancier retourzendingen om welke reden dan ook aanvaardt en verwerkt.

8.5. Terugtrekking van de Klant. Er wordt aan herinnerd dat, overeenkomstig artikel VI-45 van het Wetboek van economisch recht, consumenten een termijn van 14 dagen hebben om een besteld product terug te sturen, en dat deze aanvaardingstermijn door de leverancier moet worden gerespecteerd indien het herroepingsrecht van toepassing is. Indien een retourzending binnen deze herroepingstermijn plaatsvindt, komen de door de bestelling van de Klant gegenereerde leveringskosten voor rekening van de Leverancier.

8.6 Retourzending als gevolg van een defect of verslechtering van het Product.

8.6.1. Indien de Klant een retourzending aanvraagt wegens een gebrek aan het product of een beschadigd product als gevolg van de nalatigheid van de Leverancier (onjuiste verpakking, opslag of behandeling), of als gevolg van een verzendingsfout van de Leverancier, en de Klant verzoekt om terugbetaling van zijn bestelling door de E-handelaar, draagt de Leverancier alleen de gemaakte leveringskosten en moet hij de E-handelaar het volledige bedrag van zijn bestelling terugbetalen.

8.6.2. Indien een retourzending door de Klant wordt aangevraagd wegens een gebrek aan het product of een beschadigd product als gevolg van de nalatigheid van de Leverancier (onjuiste verpakking, opslag of behandeling), of als gevolg van een verzendfout van de Leverancier, en de Klant om omruiling verzoekt, moet de Leverancier de omruiling uitvoeren en op zijn kosten een nieuwe zending maken, zonder van de E-handelaar betaling voor deze tweede zending te verlangen.

8.7. Annulering na vertraging in de levering Indien de bestelling wordt geannuleerd door de Afnemer als gevolg van een vertraging in de levering (of niet-levering) door toedoen van de Leverancier, draagt de Leverancier alleen de gemaakte leveringskosten en moet hij de E-handelaar het volledige bedrag van zijn bestelling terugbetalen.

8.8. Retour door een fout van de E-commerce.

8.8.1. Indien de Klant een retourzending aanvraagt ten gevolge van een fout van de E-Merchant bij het opnemen van de bestelling of het doorgeven ervan aan de Leverancier (verkeerde productreferentie, product per vergissing gemarkeerd als beschikbaar op de website van de E-Merchant, enz. [MNN2] [AP3].

8.8.2. Indien de Klant om terugzending verzoekt ten gevolge van een fout van de E-handelaar bij het opnemen van de bestelling of het doorgeven ervan aan de Leverancier (verkeerde productreferentie, product per vergissing gemarkeerd als beschikbaar op de website van de Handelaar, enz.

8.9. In geval van retournering of annulering worden de door de Leverancier aan de Afnemer geleverde Producten geretourneerd, zonder noodzakelijke tussenkomst van de E-handelaar.

Klant.

8.10. De voorwaarden voor de overname van de leveringskosten en de vergoeding zoals hierboven bepaald, ontslaan de in overtreding zijnde partij niet van haar aansprakelijkheid jegens haar medecontractant. “

 1. Wat betreft de klacht?
 2. Wat betreft de duur en de beëindiging van contracten?

Met betrekking tot belastingen (inclusief BTW) en leveringen (inclusief vergoedingen)